Hot News :

ข่าวกิจกรรม

นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง พร้อมพนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ร่วมกันออกปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตตำบลยาง เนื่องจากเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าโควิด-19 ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง พร้อมพนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง ร่วมกันปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรที่ชำรุด เส้นทางสายโนนป่าเลา-ยางกลาง ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เพื่อแก้ไขปัญหาผิวจราจรที่ชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ ลดการเกิดอุบัติเหตุของประชาชนที่สัญจรไปมา ให้มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
องค์การบริหารส่วนตำบลยาง เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาการโอนเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 และเรื่องอื่นๆ
นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เข้าร่วมพีธีมอบบัตรพลเมืองสีขาวปลอดยาเสพติด ตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาตร์ชาติ ของสถานีตำรวจอำเภอน้ำยืน ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ณ บ้านบูรพา หมู่ที่ 5 ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เข้ารับการฉีดวัคซีน Covid-19 ซิโนแว็ค เข็มที่ 2 ครบถ้วนแล้ว เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ณ โรงพยาบาลน้ำยืน อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลยาง จัดโครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้วันต่อต้านยาเสพติดโลก และตระหนักถึงปัญหายาเสพติดที่รุนแรงและวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธี
องค์การบริหารส่วนตำบลยาง จัดประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ครั้งที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
นายสังคม สุทธัง นายองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เข้ารับการตรวจราชการ และรับการนิเทศการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากนายสุรพล เจริญภูมิ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
เริ่มต้นก่อนหน้า1234ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 4

Poll

ประชาชนชาวตำบลยาง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ